Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 28 2010

lidiam
12:14
1979 ddf1
Oh, come on. Everybody loves LOL cats. They’re cute and they can’t spell …’cause they’re cats.
The Big Bang Theory, 2x07 - The Panty Piñata Polarization
Reposted fromnologinformynick nologinformynick viaquaero quaero
lidiam
12:12
Reposted fromrollingstar rollingstar viaquaero quaero
lidiam
12:12
lidiam
11:52

November 26 2010

lidiam
09:23
lidiam
09:21

November 24 2010

lidiam
15:44
Mówią, że Tokarczuk się zmieniła. Chodziłaś na łyso, teraz dredy.

(...) Lubię przebrać się za kogo innego, siadam w jakiejś kafejce i jestem kimś innym.

Przebierasz się za blondynkę?

Różnie, zakładam okulary, buty na obcasie, płaszczyk, lubię przebierać się za takie porządne pańcie albo hipiskę. Posiedzę, wypiję żołądkową gorzką i wracam do domu.
http://www.wysokieobcasy.pl/wysokie-obcasy/1,53581,8699914,Olga_Tokarczuk_i_syndrom_Waldka_D_.html
lidiam
14:56
lidiam
11:51
Reposted fromsimpleplan simpleplan viakafalung kafalung
lidiam
11:40
Reposted bykafalung kafalung

November 23 2010

lidiam
21:52

Ktokolwiek widział, ktokolwiek wie (Kraków, PL)

Reposted fromsawb sawb viapl pl
lidiam
21:51
2289 c4ea 500
Reposted fromzulus zulus viapl pl
lidiam
21:35
Reposted frompl pl
lidiam
21:24
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl